Algemene voorwaarden van Lead Monsters


Artikel 1 / DEFINITIES

“Opdrachtgever” : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Lead Monsters een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden” : de algemene voorwaarden van Lead Monsters (Artikel 1 tot en met 12)
“Overeenkomst” : de Overeenkomst tussen Lead Monsters en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst” : de door Lead Monsters te verlenen online dienst.

Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Lead Monsters, waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
 2. Voor zover in tot Lead Monsters gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door Lead Monsters hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Lead Monsters is aangegeven.
 4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3 / AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere door Lead Monsters uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend. Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening.
 2. Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid en samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Lead Monsters schriftelijk is bevestigd.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Lead Monsters de ongewijzigde aanvaarding door de opdrachtgever van het door Lead Monsters aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Lead Monsters.
 4. Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Lead Monsters aan de opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Lead Monsters expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
 5. Alle door Lead Monsters aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de opdrachtgever en Lead Monsters aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor Lead Monsters normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt Lead Monsters de opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening.
 6. Alle door Lead Monsters vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
 7. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Lead Monsters expliciet en schriftelijk aan de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Lead Monsters als meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door Lead Monsters aan de Opdrachtgever is aangegeven.
 8. De opdrachtgever is verplicht om aan Lead Monsters die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 9. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten en hulpmaterialen aan Lead Monsters ter beschikking stellen.
 10. Indien aan de zijde van Lead Monsters enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal Lead Monsters ter uitvoering van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van Lead Monsters voor rekening van de opdrachtgever komen.
 11. Lead Monsters is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts voor rekening van Lead Monsters voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
 12. Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Lead Monsters gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.
 13. De startdatum van het contract is de 1e van de maand waarover de eerste factuur wordt verstuurd door Lead Monsters.
 14. De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de oorspronkelijke contractduur.

Artikel 4 / GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.
 3. Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.
 4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

Artikel 5 / LEVERING

 1. De door Lead Monsters aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Lead Monsters de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voor zover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
 2. De opdrachtgever zal Lead Monsters bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Lead Monsters is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
 3. In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever, één en ander voor zover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens Lead Monsters.
 4. Indien aan de zijde van Lead Monsters gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is Lead Monsters zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6 / BETALING

 1. Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Lead Monsters expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
 2. Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Lead Monsters de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Lead Monsters over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 3% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voor zover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
 4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan Lead Monsters verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
 5. Lead Monsters is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
 6. Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van € 75,00.
 7. Lead Monsters is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
 8. Alle vorderingen van Lead Monsters op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Lead Monsters gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien Lead Monsters de opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
 9. De tarieven van Lead Monsters worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW

 1. Lead Monsters behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan:
 • de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
 • vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.
 1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Lead Monsters in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij Lead Monsters. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Lead Monsters die kunnen verrichten.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Lead Monsters ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Lead Monsters voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc. , door Lead Monsters voortvloeien.
 3. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Lead Monsters toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Lead Monsters uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
 5. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Lead Monsters op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 / RECLAME

 1. De opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door Lead Monsters aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan Lead Monsters mee te delen.
 2. Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever Lead Monsters niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun grondigheid te onderzoeken.
 3. Ingeval de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Lead Monsters na te komen. Inroeping van het recht van reclame door de opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Lead Monsters op te schorten.

Artikel 9 / ONTBINDING

 1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Lead Monsters ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Lead Monsters geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.
 3. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 10 / AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lead Monsters is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Lead Monsters, dan wel door Lead Monsters ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door Lead Monsters te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van de factuur waarin door Lead Monsters, dan wel door Lead Monsters ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is de hoogte van het door Lead Monsters te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal drie maanden van deze overeenkomst.
 2. Lead Monsters is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
 3. Voor zover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Lead Monsters, dan wel van door Lead Monsters ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Lead Monsters te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 250.000,- per schade toebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 4. Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Lead Monsters niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
 5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Artikel 11 / OVERMACHT

 1. De tussen Lead Monsters en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Lead Monsters door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Lead Monsters is sprake, indien Lead Monsters na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Lead Monsters als bij derden van wie Lead Monsters de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Lead Monsters ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Lead Monsters als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Lead Monsters slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaan-making-verplichting en/of schadevergoeding.

Artikel 12 / GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
 2. Op alle tussen Lead Monsters en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.